Euxoa lidia (Stoll, 1782)

Stamdata
Artsgruppe:Ugler
Internationalt navn:Euxoa lidia (Stoll, 1782)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997: E
National kategori:RE
Kriterier:
Levesteder:H
Negative påvirkninger:1.1.1., 1.3.2., 3.3.5.
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Opdyrkning af heden, sommerhusudstykning. Desuden øget tilgroning som følge af eutrofiering er muligvis en væsentlig årsag til artens forsvinden.
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Euxoa lidia er sidst fundet i Danmark i 1986. I dag er arten sandsynligvis uddød i Danmark.

Arten er registreret i følgende faunistiske distrikter efter 1959: WJ. Arten er desuden registreret fra følgende faunistiske distrikter før 1960: ej, nwj og nej.

Habitaten er store heder. Larven lever endofag i arter af græsser (Poaceae spp.).
Bestandsudvikling:Euxoa lidia optrådte muligvis talrig ved Dronninglund i 1880''''erne (Hoffmeyer 1962). Herudover har Hoffmeyer indtil 1938 kendskab til en række enkeltfund fra 9 forskellige lokaliteter i Nord- og Midtjylland. Fra 1938 til 1940 og igen i 1950 blev arten fundet talrigt ved Ørre i Vestjylland. Efter 1938 og frem til 1960''''erne er den desuden fundet enkeltvis i de mere sydvestlige dele af Jylland: Åstrup (SJ), Kjærgård Plantage og Skallinge (WJ) samt Stenholt Krat (EJ) (Hoffmeyer 1962).

Igennem 1960''''erne blev der registreret enkelte individer af arten – alle i den sydvestlige del af Vestjylland. I 1970''''erne blev der fundet to individer af arten – begge på kallesmærsk Hede ved Blåvand. I 1980''''erne blev der registreret ét individ i 1986 – ligeledes ved Blåvand.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:I nabolandene kendes Euxoa lidia fra Tyskland og Holland. Karsholt & Razowki (1996) angiver også Norge, Sverige, og Finland, men det drejer sig om E. adumbrata som blev regnet til samme art som E. lidia.
Rødlistevurdering:Selvom det ikke kan udelukkes, at der forekommer en overset bestand af Euxoa lidia et sted på de jyske heder, kategoriseres arten forsvundet, RE. Arten er trods eftersøgning ikke registreret i Danmark i mere end 20 år.

Indskrænkning af artens forekomstarealer gennem opdyrkning af heden og udstykning til sommerhuse, og deraf følgende fragmentering og isolation, antages at være betydende faktorer for den forsvinden.
Desuden er øget tilgroning som følge af eutrofiering muligvis en væsentlig årsag til artens forsvinden.
Bemærkninger til nomenklatur:E. adumbrata er af nogle forfattere blevet regnet til samme art som E. lidia.
Litteratur:Fibiger & Svendsen 1981, Hoffmeyer 1962, Karsholt & Razowki 1996, Karsholt & Nielsen 1998, Knudsen 1987-1998, Madsen 1999-2003, Norgaard 1998, Norgaard & Nielsen 1988, Skou 1991, Szyska 2004-2005.
Rødlistevurderet af:Flemming Helsing
Godkendt af bedømmer:2009
Tekstændringer:2009
Kvaltetsikret af:Peter Wind