Standardliste for typer af negative påvirkninger

NrPåvirkning
1. Tab af levesteder
1.1. Landbrug
1.1.1. Opdyrkning
1.1.10.Dræning
1.1.11.Gødskning
1.1.12.Rydning af gamle krat (på overdrev og kystskrænter)
1.1.13Tilgroning af lysåbne, kulturbetingede naturtyper
1.1.14.Andet
1.1.2. Småbrug
1.1.3. Ændret landbrugsdrift
1.1.4. Husdyrindhegninger
1.1.5. Græsning
1.1.6. Trætilplantning
1.1.7. Plantager med specialafgrøder
1.1.8. Dambrug
1.1.9.Ophør af græsning/høslet
1.2. Udnyttelse
1.2.1. Minedrift/råstofindvinding
1.2.2. Fiskeri
1.2.3. Skovdrift
1.2.3.1. Renafdrift
1.2.3.10.Tilgroning af lysåbne skovtyper
1.2.3.11.Andet
1.2.3.2. Selektiv hugst
1.2.3.3. Brændehugst
1.2.3.4.Jordbundsbearbejdning og andre jordbundsforbedrende tiltag
1.2.3.5.Dræning
1.2.3.6.Konvertering af oprindeligt hjemmehørende bevoksninger til eksotiske
1.2.3.7.Sankning, bortfjernelse af dødt ved fra skovbunden
1.2.3.8.Fældning af forstligt set overmodne træer
1.2.3.9.Forkortet omdriftsalder
1.2.4. Høst – af ikke-vedplanter
1.2.5. Fjernelse af mangrove
1.2.6. Fjernelse af koralrev
1.2.7. Grundvandsindvinding
1.2.8.Andet
1.3. Udvikling
1.3.1. Industri
1.3.2. Bebyggelse
1.3.3. Turisme
1.3.4. Infrastruktur (veje, dæmninger, ledninger)
1.3.5. Andet
1.4. Ikke-specificerede årsager
1.4.1. Fragmentering
1.4.2. Afskovning
1.4.3. Dræning/opfyldning af vådområder/kystlinjer
1.4.4. Opfyldning med jordfyld
1.4.5. Erosion
1.4.6. Påsatte brande
1.4.7. Andet
2. Direkte tab/udnyttelse
2.1. Jagt og indsamling
2.1.1. Føde
2.1.2. Sport
2.1.3. Kulturelt brug
2.1.4. Traditionel medicin
2.1.5. Forfølgelse
2.1.5.1. Forgiftning
2.1.6.Dødelighed for trækkende arter uden for yngleområdet
2.1.7.Udsætning og opdræt af vildt og fisk m.m.
2.1.8.Andet
2.2. Handel
2.2.1. Lovlig
2.2.1.1. Føde
2.2.1.2. Handelsvarer
2.2.1.3. Traditionel medicin
2.2.1.4. Andet
2.2.2. Ulovlig
2.2.2.1. Føde
2.2.2.2. Handelsvarer
2.2.2.3. Traditionel medicin
2.2.2.4. Andet
2.2.3. Lovlighed ukendt
2.2.3.1. Føde
2.2.3.2. Handelsvarer
2.2.3.3. Traditionel medicin
2.2.3.4. Andet
2.3. Tilfældige dødsfald
2.3.1. Fældefangst
2.3.2. Fangst på kroge
2.3.3. Netfangst
2.3.4. Dynamit
2.3.5. Forgiftning
2.3.6. Indfiltring i net
2.3.7. Kollision
2.3.8. Air strikes/bird strikes
2.3.9. Andet
3.Indirekte påvirkninger
3.1. Forårsaget af mennesker
3.1.1. Rekreation/turisme
3.1.2. Undersøgelser
3.1.3. Påsatte brande
3.1.4.Forstyrrelser generelt
3.1.5.Eutrofiering (bortskygning af bundplanter)
3.1.6.Andet
3.2. Fremmede invasive arter
3.2.1. Konkurrenter
3.2.2. Rovdyr
3.2.3. Hybridiserende arter
3.2.4. Sygdomme/parasitter
3.2.5. Tab af levested
3.2.6. Andet
3.3. Økologisk ubalance (ændringer i hjemmehørende arters dynamik)
3.3.1. Konkurrenter
3.3.2. Rovdyr
3.3.3. Hybridiserende arter
3.3.4. Sygdomme/parasitter
3.3.5. Tab af levested
3.3.5.1.Tab af levesteder udenfor yngleområdet for trækkende arter
3.3.6. Tab af byttedyrsbasis
3.3.7. Mangel på bestøvere
3.3.8. Andet
3.4.Klimaændringer
4. Naturkatastrofer
4.1. Vulkanudbrud
4.2. Tørke
4.3. Naturlig brand
4.4. Storm/oversvømmelse
4.5. Andet
5. Atmosfærisk forurening
5.1.Global opvarmning/oceanopvarmning
5.2. Syreregn
5.3. Ozonhul-effekter
5.4. Andet
6. Land/vandforurening
6.1.Pesticider/kemisk forurening
6.2. Industriforurening
6.3. Oliespild
6.4. Andet
7.Indre bestandsfaktorer
7.1. Dårlige spredningsmuligheder
7.2. Dårlig reproduktion
7.3. Høj juvenil dødelighed
7.4. Indavl
7.5. Andet
8. Andet
9. Ukendt