Standardliste for arternes danske levesteder (naturtyper)

Kode Levestedskategori
A
Aa
Ad
Ag
As
agerland
alléer og fritstående træer
dyrkede jorde
diger, gærder, levende hegn m.v.
agerland med småbiotoper
B byer (omfattende bebyggelse, boliger, haver, ruderater, råstofgrave m.v.)
D
Di
Dk
Dl
klitter
indlandsklitter
kystklitter
klitlavning
E
Ee
Ek
Em
Eo
ferske enge
naturligt næringsrige enge
kalkenge
naturligt middelnæringsrige enge
naturligt næringsfattige enge
H heder
K
Ke
Ko
Ks
Kt
kyster
strandenge og -sumpe
strandoverdrev
sten- og sandstrande
kystklinter
M
Me
Mh
Mm
Mo
moser
naturligt næringsrige moser
højmoser (aktive)
naturligt middelnæringsrige moser
naturligt næringsfattige moser
O
Ok
Oo
Op
Os
overdrev (inkl. skrænter)
kratbevoksede overdrev
åbne overdrev
parklandskaber
gamle løvkrat på overdrev og kystskrænter
P
Pc
Pg
Pk
klipper og sten
kalksten
granitsten
klipper
R
Rb
Rd
Re
Rl
Rt
Rv
substratafhængige levesteder
brandpletter
døde grene og kviste
ekskrementer
ådsler
træruiner og veterantræer
vindfælder og faldne stammer
S
Sb
Sd
Sg
Sk
Sl
Sn
So
Ss
Su
skove
skovbryn og skovlysninger
skov på muldbund
gammel skov (både løv- og nåleskov)
skov på kalk og lerbund
løvskov
nåleskov
skov på morbund
sumpskov
urørt skov (både løv- og nåleskov)
T
Tb
Tk
Tl
havet (saltvand)
ålegræsbælte
åbent hav (over kontinentalsoklen)
laguner/estuarier
V
Ve
Vk
Vm
Vo
Vs
Vv
ferske vande (inkl. bredder ved ferskvand)
naturligt næringsrige søer
kilder
naturligt middelnæringsrige søer
naturligt næringsfattige søer
vandhuller (også temporære)
vandløb