Trehornet skarnbasse Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758)

Stamdata
Artsgruppe:Torbister
Internationalt navn:Typhaeus typhoeus (Linnaeus, 1758)
Dansk navn:Trehornet skarnbasse
International kategori:
R dliste 1997: V
National kategori:VU
Kriterier:B1, B2
Levesteder:H, D, Oo
Negative p virkninger:1.1.1,1.1.3,1.1.5,1.1.6
Bem rkninger til
negative p virkninger:
Bestandsst rrelse:
Bem rkninger til
bestandsst rrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Trehornet skarnbasse forekommer på sandbund i klitter, heder og på overdrev o. lign. Den lever i gødning, især i fåregødning, men også f.eks. i gødning af kronvildt.

Arten er sjælden eller meget sjælden. I ældre tid forekom den på Bornholm og Falster, og den var udbredt i Jylland. Efter 1960 er den kun kendt fra ca. 10 lokaliteter i Jyllands sandjordsegne (Tolsgaard 2000).
Bestandsudvikling:Trehornet skarnbasse har været i tilbagegang over en længere periode (jf. Hansen 1964) og er forsvundet fra mange egne af landet.
Arten synes at holde pænt stand på i al fald nogle af dens tilbageværende levesteder, således på flere lokaliteter i Vestjylland, fx i plantager på Kallesmærsk Hede og i Stensbæk Plantage, hvor den udnytter kronvildt-gødning.
Udbredelsesareal:13800 km2
Forekomstareal:800 km2
Totaludbredelse:I Skandinavien er trehornet skarnbasse kun kendt fra Danmark og Sverige. I Sverige anses den for forsvundet; seneste fund er fra 1893.
Arten er udbredt i Tyskland.
R dlistevurdering:Trehornet skarnbasse vurderes som sårbar, VU, efter kriterierne B1 og B2.
De negative påvirkninger mod arten er – og var især tidligere – opdyrkning, tilplantning og tilgroning. Kultiveringen af de jyske hedeområder har naturligvis haft stor negativ indflydelse på arten. Ændrede driftsformer, med bl.a. reduceret fårehold på egnede biotoper, må anses for en alvorlig aktuel trussel.
Artens spredningspotentiale anses for beskedent, hvorfor sandsynligheden for tilførsel af genetisk materiale sydfra vurderes som lille.
Bem rkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996, Tolsgaard 2000.
R dlistevurderet af:Palle Jørum
Godkendt af bed mmer:2003
Tekst ndringer:2003
Kvaltetsikret af:Peter Wind