Seksbåndet blomsterbuk Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758)

Stamdata
Artsgruppe:Træbukke
Internationalt navn:Judolia sexmaculata (Linnaeus, 1758)
Dansk navn:Seksbåndet blomsterbuk
International kategori:
Rødliste 1997: R
National kategori:EN
Kriterier:A3c
Levesteder:Sn
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Seksbåndet blomsterbuk lever som larve i fugtigt trøsket ved af nåletræer.

Arten er meget lokal udbredt og kendes kun fra Gribskov området, hvor den første gang rapporteredes i 1947, senere fulgt op af regelmæssige fund. Det er forventelig, at den som så mange andre arter knyttet til nåletræ vil spredes og etablere bestande i større sammenhængende nåleskovs bevoksninger.

Arten er udbredt og almindelig i vore nabolande.
Bestandsudvikling:Seksbåndet blomsterbuk optræder fåtalligt, men det er ikke muligt at vurdere, om det skyldes manglende iagtagelse og rapportering af arten eller det skyldes at bestanden er fåtallig. Sandsynligvis svinger antallet af individer fra år til år.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:På grund af det begræsede udbredeses areal er arten moderat truet, EN.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Bily & Mehl 1989.
Rødlistevurderet af:Ole Mehl
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2004
Kvaltetsikret af:Peter Wind