Korthalset oliebille Meloe brevicollis Panzer, 1793

Stamdata
Artsgruppe:Heteromerer
Internationalt navn:Meloe brevicollis Panzer, 1793
Dansk navn:Korthalset oliebille
International kategori:
Rødliste 1997: V
National kategori:EN
Kriterier:B2ab(i,ii,iii)
Levesteder:A, D, Kt, Oo
Negative påvirkninger:1.1.3, 1.1.11, 1.1.13, 1.4.1
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Korthalset oliebille er knyttet til enlige bier, hvor den lever som parasit i boet. Bien Trachusa byssina angives som foretrukken vært, men af denne art foreligger kun 2 fund herhjemme fra Keldskov på Lolland i 1914 (Henning Bang Madsen, pers.komm. 2008). Derfor må billen have andre værtsarter. Larven (triungulinlarve) klækkes fra æg i jorden og kravler op i nærliggende blomster. Herfra transporteres den med de blomstersøgende bier til boet, hvor den lever som parasit i cellekamrene af biernes æg og honning. Den voksne bille klækkes fra boet og træffes på tør, solåben, græsklædt og gerne sandet bund.

Arten er meget sjælden i Danmark.
Der foreligger ældre fund af arten fra spredte lokaliteter i WJ, NEJ, LFM, SZ og NEZ.

Efter 1960 er arten fundet i SJ: Rinkenæs, 1 individ, 1963, EJ: Møgelskår på Samsø, 1 individ, 1982, NWJ: Fur, 1 individ, 1990, F: Ristinge klint på Langeland, 1979, 1986 og 1987, Sønderby Klint, 1 individ, 2008, samt NWZ: Kongstrup Klint på Røsnæs, senest fundet i 1990.

Fund fra Rinkenæs ligger så langt tilbage at det ikke medregnes som nyt. Arten er således fundet på i alt 5 lokaliteter siden 1982.
Bestandsudvikling:Funddata viser markant tilbagegang for korthalset oliebille i såvel udbredelsesareal som forekomstareal.

Omkring første halvdel af 1900-tallet var arten således udbredt i Danmark.
Udbredelsesareal:11000 km2
Forekomstareal:83 km2
Totaludbredelse:Korthalset oliebille er udbredt i det meste af Europa samt det nordvestlige Rusland, Sibirien, Kaukasus og Centralasien. Den forekommer i hele Skandinavien.
Rødlistevurdering:Korthalset oliebille vurderes moderat truet, EN, efter kriteriet B2ab(i,ii,iii).

Forekomstarealet er mindre end 500 km2 (kriterium B2). Arten forekommer på 5 recente lokaliteter (underkriterium a). Det vurderes, at udbredelsesarealet (underkriterium b i), forekomstarealet (underkriterium b ii) og kvaliteten af artens habitat (underkriterium b iii) er i vedvarende tilbagegang.

Muligheden for genetisk udveksling med udenlandske nabobestande er usandsynlig, men ukendt, hvorfor en op- eller nedkategorisering ikke foretages.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Philip Francis Thomsen
Godkendt af bedømmer:2008
Tekstændringer:2009
Kvaltetsikret af:Peter Wind