Blå ribbevinge Melandrya caraboides (Linnaeus, 1761)

Stamdata
Artsgruppe:Heteromerer
Internationalt navn:Melandrya caraboides (Linnaeus, 1761)
Dansk navn:Blå ribbevinge
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Rd, Rt, Rv, Sg, Sl, Ss, Su
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Blå ribbevinge lever som larve i døde stammer, stubbe og grene af forskellige arter af løvtræer f.eks. bøg (Fagus sylvatica), eg (Quercus sp. og el (Alnus sp.). Her lever den i mørt og hvidmuldet ved, der ofte er angrebet af træsvampe.

Den voksne bille er primært nataktiv og træffes ofte under barken eller i veddet af værtstræerne.

Arten er sjælden men udbredt i det meste af Danmark, med undtagelse af WJ, NWJ, NEJ og B, hvor den ikke er fundet.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af blå ribbevinge skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Blå ribbevinge er udbredt i det meste af Europa samt Kaukasus og Rusland inkl. Sibirien. I Skandinavien er den fortrinsvis udbredt mod syd og er fundet i Danmark, Sverige og Norge.
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Blå ribbevinge vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Philip Francis Thomsen
Godkendt af bedømmer:2008
Tekstændringer:2009
Kvaltetsikret af:Peter Wind