Smalbladet hareøre Bupleurum tenuissimum L.

Stamdata
Artsgruppe:Karplanter
Internationalt navn:Bupleurum tenuissimum L.
Dansk navn:Smalbladet hareøre
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Ko,Ke
Negative påvirkninger:1.1.3,1.1.9,1.1.13
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Græsningsophør på strandoverdrev og strandenge med tuer af gul engmyre er problematisk for smalbladet hareøre og betyder, at den spinkle, enårige og lyselskende art går tilbage og hen ad vejen forsvinder.
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid: 1 år


Kriteriedokumentation
National status:Smalbladet hareøre har de fleste og mest livskraftige forekomster langs de sjællandske, fynske og lollandske kyster (Faurholdt 2006b). Her betegnes arten som hist og her til temmelig sjælden. I dele af Østjylland samt i marskegnene betegnes arten som sjælden.

I den regionale rødliste for Storstrøms Amt figurerer arten på listen over regionale interessearter (Faurholdt 2006a). I den regionale rødliste for Vestsjællands Amt anses arten for sårbar, V (Leth 1998).

I rødlisten over den baltiske region anses Smalbladet Hareøre for akut truet, E i Polen, Mecklenburg Vorpommern og Schleswig Holsten samt sjælden, R i Estland (Ingelög et al. 1993).
Bestandsudvikling:Smalbladet hareøre vurderes at være i moderat tilbagegang på grund af græsningsophør på strandoverdrev og tuede strandenge.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:I Europa dækker udbredelsen af smalbladet hareøre kysterne langs Sortehavet, Middelhavet, Atlanterhavet samt langs Kanal-kysten og de nordtyske samt danske kyster. Fra Sverige er den noteret fra Öland og Gotland samt Skånes og Blekinges kyster. Uden for Europa kendes arten i Vestasien fra Kaukasus til Iran, fra Syrien og Lilleasien samt ved Nordvestafrikas kyster (Egholm 1951).
Rødlistevurdering:På trods af at smalbladet hareøre er i nogen tilbagegang på grund af græsningsophør, har den stadig mange og store forekomster i landets sydøstlige egne. Derfor kategoriseres arten ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Egholm 1951, Faurholdt 2006a, 2006b, Ingelög et al. 1993, Leth 1998
Rødlistevurderet af:Niels Faurholdt
Godkendt af bedømmer:2007
Tekstændringer:2009
Kvaltetsikret af:Thomas Eske Holm