Pissodes validirostris (Sahlberg, 1834)

Stamdata
Artsgruppe:Langsnudebiller
Internationalt navn:Pissodes validirostris (Sahlberg, 1834)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997: R
National kategori:VU
Kriterier:D
Levesteder:Sg,Sn
Negative påvirkninger:1.2.3.1,1.2.3.2,1.4.2
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Pissodes validirostris lever i fyrreskove. Larven udvikler sig i fyrrekogler, hvis akse den fortærer.

Der foreligger følgende fund: NEJ: Bovet Bugt på Læsø, 2 individer, 1993 og Højsande på Læsø, 5 individer, 1993, NEZ: Hornbæk plantage, 1 individ, 1948 og 1 individ, 1991.
Bestandsudvikling:
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Pissodes validirostris er udbredt i Europa, mod nord til Fennoscandien.
Rødlistevurdering:Bestandsstørrelsen er meget lille (kriterium D) og bedømmes til at bestå af færre end 1000 kønsmodne individer.

Pissodes validirostris vurderes derfor sårbar, VU, efter kriterium D.

Muligheden for genetisk udveksling med udenlandske nabobestande er usandsynlig, men ukendt, hvorfor en op- eller nedkategorisering ikke foretages.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen, 1964, Hansen, 1996.
Rødlistevurderet af:Hans Gønget
Godkendt af bedømmer:2005
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind