Lys damløber Stenolophus skrimshiranus Stephens, 1828

Stamdata
Artsgruppe:Løbebiller
Internationalt navn:Stenolophus skrimshiranus Stephens, 1828
Dansk navn:Lys damløber
International kategori:
Rødliste 1997: R
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:B, E, Kt, Me, Ss, V
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Lys damløber lever på fugtig, især let skygget, leret bund nær vand, fx i lysåbne skovsumpe og i krat eller høj urtevegetation ved vandhuller i råstofgrave og i næringsrige enge og moser.

Arten blev tidligere regnet for meget sjælden, men den er tiltaget i hyppighed efter ca. 1950 (Bangsholt 1983) og må nu betegnes som sjælden, men ret udbredt i landets sydøstlige egne. Før 1900 var arten kendt fra 6 lokaliteter i distrikterne F, LFM og SZ. Fra perioden 1900-1960 kendes den fra 9 lokaliteter i distrikterne F, SZ, NEZ og B. Efter 1960 er den fundet på 14 lokaliteter i distrikterne SJ, F, LFM, SZ, NWZ, NEZ og B.
Bestandsudvikling:Lys damløber har haft positiv bestandsudvikling siden ca. 1950.

Arten er en god flyver og er fundet på strandbredder under tang som tegn på tilflyvning sydfra.

Arten har i nyere tid udvidet sit udbredelsesområde nordpå. Artens fremgang i de senere tiår kan skyldes, at klimaet er blevet varmere.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Lys damløber er udbredt i Mellem- og Sydeuropa. I Skandinavien er den udpræget sydlig og forekommer kun i Danmark og det sydligste Sverige.
Rødlistevurdering:Da arten har haft positiv bestandsudvikling, og da der ikke synes at være trusler mod flertallet af dens levesteder, kategoriseres lys damløber ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Bangsholt 1983, Hansen 1964, 1968, Hansen 1996, Hansen et al. 1998, 2000, Lindroth et al. 1985, 1986, Mahler 1987.
Rødlistevurderet af:Palle Jørum
Godkendt af bedømmer:2005
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind