Stor klitskyggebille Phylan gibbus (Fabricius, 1775)

Stamdata
Artsgruppe:Skyggebiller
Internationalt navn:Phylan gibbus (Fabricius, 1775)
Dansk navn:Stor klitskyggebille
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Stor klitskyggebille lever på solåben, tør sandbund i nærheden af havet, hvor den oftest træffes i solskin. Som larve lever den ved planterødder og antagelig fortærer den disse. Den voksne bille træffes oftest kun fåtalligt under sten og lav eller kravlende i sand.

Arten er ikke almindelig, men udbredt i det meste af Danmark, undtagen F, hvor den endnu ikke er fundet.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af stor klitskyggebille skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Stor klitskyggebille opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne. Den vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Jan Pedersen
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2004
Kvaltetsikret af:Peter Wind