Violet skyggebille Platydema violaceum (Fabriceus, 1790)

Stamdata
Artsgruppe:Skyggebiller
Internationalt navn:Platydema violaceum (Fabriceus, 1790)
Dansk navn:Violet skyggebille
International kategori:
Rødliste 1997: V
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Violet skyggebille findes under svampebevokset bark af udgåede træer og grene, hyppigst eg, men den kan også findes på andre løvtræer. Den lever både som voksen og larve af svampe og foretrækker måske bævresvampe f.eks. judasøre (Auricularia).

Arten er ret sjælden, men udbredt i det meste af Danmark, med undtagelse af NWJ og B, hvor den endnu ikke er fundet.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af violet skyggebille skønnes stabil, selv om dens levevis gør den sårbar over for fældning af gamle, svækkede eller udgåede træer.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Violet skyggebille opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne. Den vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Jan Pedersen
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind