Strandskyggebille Phaleria cadaverina (Fabricius, 1792)

Stamdata
Artsgruppe:Skyggebiller
Internationalt navn:Phaleria cadaverina (Fabricius, 1792)
Dansk navn:Strandskyggebille
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Strandskyggebille lever udelukkende på sandede strandbrdder, hvor den træffes under tang eller nedgravet i sandet under ådsler. Larven lever af henfalden organisk materiale. Den voksne bille træffes undertiden i antal.

Arten er ret sjælden, men udbredt i det meste af Danmark, undtagen WJ, NWJ, SZ og B, hvor den endnu ikke er fundet.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af strandskyggebille skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Strandskyggebille opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne. Den vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Jan Pedersen
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2004
Kvaltetsikret af:Peter Wind