Skræntskyggebille Opatrum sabulosum (Linné, 1761)

Stamdata
Artsgruppe:Skyggebiller
Internationalt navn:Opatrum sabulosum (Linné, 1761)
Dansk navn:Skræntskyggebille
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Skræntskyggebille lever på tør, solåben grus-, hede- og sandbund, hvor den oftest træffes i solskin. Som larve lever den ved planterødder og antagelig fortærer disse.

Arten er almindelig og udbredt i hele Danmark.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af skræntskyggebille skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Skræntskyggebile opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne. Den vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Jan Pedersen
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2004
Kvaltetsikret af:Peter Wind