Lixus iridis Olivier, 1807

Stamdata
Artsgruppe:Langsnudebiller
Internationalt navn:Lixus iridis Olivier, 1807
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997: X
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Ke
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Lixus iridis lever på billebo-klaseskærm og andre skærmplanter. Larven er fundet i stængelgaller. Arten forekommer på strand og i strandenge.

Arten er udbredt i det sydlige, østlige og nordøstlige Jylland, på Fyn, og i Nordsjælland. Det er en sjælden art.
Bestandsudvikling:Trods sjældenhed skønnes Lixus iridis ikke at være i tilbagegang og heller ikke udsat for større bestandssvingninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Lixus iridis vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Hans Gønget
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind