Pindsvinepigsvamp Hericium erinaceum (Bull.: Fr.) Pers.

Stamdata
Artsgruppe:Vedboende pigsvampe
Internationalt navn:Hericium erinaceum (Bull.: Fr.) Pers.
Dansk navn:Pindsvinepigsvamp
International kategori:
R dliste 1997: V
National kategori:CR
Kriterier:C1, D
Levesteder:Op, Sl, Su, Rt, Rv
Negative p virkninger:1.2.3.2,1.2.3.8
Bem rkninger til
negative p virkninger:
Bestandsst rrelse: 32 individer
Bem rkninger til
bestandsst rrelsen:
National bestandsstørrelse er beregnet udfra følgende vurderinger; a) det antages, at det reelle lokalitetsantal er 2 gange større end antallet af kendte lokaliteter efter 1980, b) det estimeres, at der gennemsnitligt findes 2 individer per lokalitet.
Generationstid: 30 år


Kriteriedokumentation
National status:Pindsvinepigsvamp er kendt fra 18 lokaliteter i Danmark, heraf 8 efter 1980.

Arten lever på levende og nyligt døde bøge, sjældent på faldne stammer. Den er fundet spredt på Sjælland og Lolland-Falster. Den er kendt fra to jyske lokaliteter. Langt de fleste fund er fra gamle enkelttræer gerne i skovbryn eller andre halvåbne habitater. Kun bestanden i Jægersborg Dyrehave kan betegnes som stabil.
Bestandsudvikling:Den lave genfundsprocent af pindsvinepigsvamp tyder på en markant tilbagegang. Det er sandsynligt, at de danske forekomster er af relikt karakter og repræsenterer rester af en uddøende sydskandinavisk population. Det er endnu uvist, om naturskovstretegien kan formå at vende artens tilbagegang.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:Pindsvinepigsvamp er vidt udbredt i det tempererede løvskovsbælte på den nordlige halvkugle. Arten er sjælden til meget sjælden i Europa. Den regnes som en urskovsrelikt i flere europæiske lande.

Arten er foreslået til EU-habitatsdirektivet liste over særlige arter og til Bern-konventionens liste over beskyttelseskrævende arter.
R dlistevurdering:Pindsvinepigsvamp vurderes kritisk truet, CR, på grund af kriterum C1 og D. Den er så sjælden i vore nabolande at det ikke antages at den i væsentligt omfang begunstiges af sporetilførsel herfra.
Bem rkninger til nomenklatur:
Litteratur:Christensen & Heilmann-Clausen 2003; Knudsen & Petersen 1984.
R dlistevurderet af:Jacob Heilmann-Clausen
Godkendt af bed mmer:2004
Tekst ndringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind