Strophosoma faber (Herbst, 1785)

Stamdata
Artsgruppe:Kortsnudebiller
Internationalt navn:Strophosoma faber (Herbst, 1785)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Ko,Oo
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Strophosoma faber lever på varme, tørre og solåbne habitater oftest på grus- eller sandbund. Larven er fundet på håret høgeurt og den voksne bille bl.a på asters, mark-bynke og grå bynke.

Arten er udbredt i det meste af Danmark. Den er sjælden.
Bestandsudvikling:Trods sjældenhed skønnes Strophosoma faber ikke at være i tilbagegang og heller ikke udsat for større bestandssvingninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Strophosoma faber vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996, Palm 1996.
Rødlistevurderet af:Hans Gønget
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind