Barynotus obscurus (Fabricius, 1775)

Stamdata
Artsgruppe:Kortsnudebiller
Internationalt navn:Barynotus obscurus (Fabricius, 1775)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:M,Oo,S
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Barynotus obscurus lever i det åbne land på fugtige habitater, men også på tørre skrænter i skove. Arten er polyfag på lavtvoksende vegetation.

Arten er udbredt i hele Danmark og er almindelig.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af Barynotus obscurus skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Barynotus obscurus vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996, Palm 1996.
Rødlistevurderet af:Hans Gønget
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind