Apion difficile Herbst, 1797

Stamdata
Artsgruppe:Spidsmussnudebiller
Internationalt navn:Apion difficile Herbst, 1797
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:H,Oo
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Apion difficile lever i Danmark på farve-visse, hvor larven udvikler sig i bælgene. Arten forekommer på heder, sandede skråninger og langs veje.

Arten er i Danmark (og i Norden) kun fundet i Jylland og på Fyn, hvor den er vidt udbredt, men ikke almindelig.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af Apion difficile skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Apion difficile vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Gønget 1997, Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Hans Gønget
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind