Apion nigritarse W. Kirby, 1808

Stamdata
Artsgruppe:Spidsmussnudebiller
Internationalt navn:Apion nigritarse W. Kirby, 1808
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Ad,Ko,Oo
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Apion nigritarse lever i Danmark på gul kløver, hvor larven udvikler sig i blomsterhovederne. Arten forekommer på tørre, varme og åbne habitater, som græsarealer, skråninger, strandenge, langs veje og stier.

Arten er udbredt i hele Danmark og forholdsvis almindelig.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af Apion nigritarse skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Apion nigritarse vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Gønget 1997, Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Hans Gønget
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind