Rosmarin-pil Salix repens L. ssp. rosmarinifolia (L.) Andersson

Stamdata
Artsgruppe:Karplanter
Internationalt navn:Salix repens L. ssp. rosmarinifolia (L.) Andersson
Dansk navn:Rosmarin-pil
International kategori:
R dliste 1997: V
National kategori:EN
Kriterier:B2ab(iii)
Levesteder:Me,Mm
Negative p virkninger:1.1.9, 1.1.10, 1.1.13, 3.3.5, 5.4
Bem rkninger til
negative p virkninger:
Bestandsst rrelse:
Bem rkninger til
bestandsst rrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Rosmarin-pil er naturligt hjemmehørende og er registreret på Fyn, Lolland, Falster og Sjælland (Ødum 1968). Den forekommer nu i Sengeløse Mose, Stavnstrup Mose og Vasby Mose (Jonsell 2000).
Bestandsudvikling:Rosmarin-pil har altid været sjælden i Danmark, da landet ligger på grænsen af artens udbredelsesområde. Der foreligger ikke oplysninger om artens bestandsstørrelse, men den er antagelig i tilbagegang.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:200 km2
Totaludbredelse:Rosmarin-pil forekommer naturligt i Centraleuropa til Centralasien. De danske forekomster er de nordvestligste i artens udbredelsesområde (Hultén & Fries 1986).
R dlistevurdering:Rosmarin-pil har et forekomstområde på mindre end 500 km2 fordelt på 3 lokaliteter, hvoraf de to er naboer. Tilbagegangen skyldes formodentlig forringelse af dens voksesteder. Arten opfylder herved kriterium B2ab(iii) for moderat truet, EN.

Mulighederne for genetisk udveksling med bestande i nabolandene er ukendt og antagelig uden betydning for den danske bestand. Der er derfor ikke foretaget en nedkategorisering.
Bem rkninger til nomenklatur:Syn.: Salix rosmarinifolia L.
Litteratur:Hansen, K. 1981, Hultén & Fries 1986, Jonsell 2000, Tutin et al. 1964-1980, Ødum 1968
R dlistevurderet af:Peter Wind
Godkendt af bed mmer:2011
Tekst ndringer:2011
Kvaltetsikret af:Thomas Eske Holm