Generel information om gruppen EdderkopperStamdata
Artsgruppe:Edderkopper (klik for artsoversigt)
Internationalt navn:Arachnida: Araneae
Billede:
Orange Hjulspinder. Foto: Lars D. Bruun
Vurderet af: Lars D. Bruun
Bem rkninger til nomenklatur:
Omfang af r dlistningen:Rødlistningen er baseret på en database med ca. 40.000 records fra følgende samlinger: Zoologisk Museum, København og Naturhistorisk Museum, Århus, samt følgende private samlinger:
Ole Bøggild, Randers, Ole Gudik-Sørensen, Bagsværd, Søren Toft, Galten, Jørgen Lissner, Nølev, og Theo Blick, Bayern, samt fra en række rapporter og mindre publikationer.

Rødlistningen er foretaget over 2 år, og omfatter efter 2005 alle familier.
National status:
International status:
K nsmodne individer:Edderkopper er særkønnede, og definitionen på et kønsmodent individ er entydig.

Kønsmodne individer har til forskel fra juvenilstadierne tydeligt differentierede genitalier og sekundære parringsorganer, der som regel er artspecifikke og kan bruges til artsbestemmelsen.
Bestandsudvikling:Der foreligger kun undtagelsesvist konkret viden om bestandsudvikling hos en given art. Vurderinger af bestandsudvikling skønnes på baggrund af udviklingen af de naturtyper, de pågældende arter er tilknyttet.
Levested og negativ p virkning:Kategorierne for levested opstilles numerisk/alfabetisk. Eventuelle præciseringer vil blive tilføjet.
Arealberegning:Bestande behandles som separate, hvis udvekslingen af individer er udelukket eller minimal.
Forekomstarealet beregnes med kvadrater med sidelængde 1 km.
Totaludbredelse:Harvey et al. 2002, Heimer & Nentwig 1991.
Litteraturliste:Ovennævnte database benyttes for alle arter og refereres ikke.

Aakra, K. & Hauge, E. 2000: Araneae Norvegiae. Checklist and distribution maps of Norwegian spiders with taxonomic, zoogeographical and ecological notes. Version: 15. december 2000. http://www.museumsnett.no/midttromsmuseum/forskningssider/norspider/index.htm

Nomenklatur følger http://www.faunaeur.org/index.php opdateret til den 29. oktober 2004.

Gärdenfors, U. (ed.) 2005: Rödlistade arter i Sverige 2005 - The 2005 Red list of Swedish Species. - ArtDatabanken, SLU. Uppsala.

Harvey, P.R., Nellist, D.R. & Telfer, M.G. 2002: Provisional Atlas of British spiders (Arachnida, Araneae) vol. 1 & 2.

Stoltze, M., & Pihl, S. (red.), 1997: Rødliste 1997 over planter og dyr i Danmark. - Miljø- og Energiministeriet, Danmarks Miljøundersøgelser og Skov- og Naturstyrelsen

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991: Spinnen Mitteleuropas. - Parey, Berlin & Hamburg. 543 p.

Hänggi, A., Stöckli, E., & Nentwig, W. 1995: Lebensräume mitteleuropäischer Spinnen. - Centre Suisse de cartographie de la fauna. Neuchatel.

Kronestedt, T. 2001: Checklist of Spiders in Sweden. - http://www.nrm.se/en/spindlar.html

Staudt, A. et al. 2004: Nachweiskarten der Spinnentiere Deutschlands, pr. 1. august 2004. - Nachweiskarten der Spinnentiere Deutschlands
http://www.spiderling.de.vu/