Liden græssmælder Cidnopus minutus (Linnaeus, 1758)

Stamdata
Artsgruppe:Smældere
Internationalt navn:Cidnopus minutus (Linnaeus, 1758)
Dansk navn:Liden græssmælder
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Liden græssmælder findes på forskelligartede habitater i og udenfor skov. Larven lever i jorden af planterødder eller som rovdyr.

Arten er almindelig og udbredt i det meste af landet. Den er efter 1960 fundet i alle 11 faunistiske distrikter.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af liden græssmælder skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Liden græssmælder vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Ole Martin
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2004
Kvaltetsikret af:Peter Wind