Apion urticarium (Herbst, 1784)

Stamdata
Artsgruppe:Spidsmussnudebiller
Internationalt navn:Apion urticarium (Herbst, 1784)
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997:
National kategori:LC
Kriterier:
Levesteder:Ks,Kt,Sb,Oo
Negative påvirkninger:
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Apion urticarium lever på stor nælde, hvor larven udvikler sig i stænglen. Arten forekommer især på varme habitater i solrige skovlysninger, langs veje, på skråninger, kystklinter og strande.

Arten er udbredt i det meste af Danmark. Den er lokal og ikke almindelig, men oftest talrig, hvor den forekommer.
Bestandsudvikling:Den nationale bestand af Apion urticarium skønnes stabil og ikke udsat for aktuelle negative påvirkninger.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:
Totaludbredelse:
Rødlistevurdering:Arten opfylder ikke kriterierne for nogen af trusselskategorierne eller for kategorien næsten truet, jf. ovenfor.

Apion urticarium vurderes derfor ikke truet, LC.
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Gønget 1997, Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Hans Gønget
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2005
Kvaltetsikret af:Peter Wind