Generel information om gruppen DagsommerfugleStamdata
Artsgruppe:Dagsommerfugle (klik for artsoversigt)
Internationalt navn:Lepidoptera: Rhopalocera
Billede:
Violetrandet Ildfugl. Foto: Peter Nielsen
Vurderet af: Per Stadel Nielsen
Bemærkninger til nomenklatur:
Omfang af rødlistningen:
National status:For alle arter angives om arten er fundet i et givent amt. En forekomst 1900-1989 angives med <1990, forekomst 1990-2001 angives med >1990. I de tilfælde hvor et kvadrat ligger på eller nær en amtsgrænse eller hvis en prik muligvis ikke repræsenterer en population anføres <1990? eller >1990?.

For kategorierne kritisk truet, CR, og moderat truet, EN, anføres evt. konkrete lokaliteter for hvert amt.

For de knap så sjældne arter, kategorierne sårbar, VU, næsten truet, NT og ikke truet, LC, anses det for at være for stort et arbejde at forsøge at få samtlige amtslige lokaliteter med. Derimod angives forekomst før og efter 1990 på basis af UTM kort.
International status:Arterne mnemosyne, sortplettet blåfugl, stor ildfugl, herorandøje og hedepletvinge er fredet efter bekendtgørelse nr. 430 af 2/6-02 og er omfattet af Bernkonvention og EU habitatdirektivets bilag II.
Kønsmodne individer:
Bestandsudvikling:
Levested og negativ påvirkning:En lokalitet defineres for dagsommerfugle som et sted, der huser en population eller metapopulation, hvor der foregår regelmæssig udveksling mellem delpopulationerne. En lokalitet kan derfor huse flere delpopulationer indenfor et givet område. En lokalitet skal have eller have haft en fastboende bestand af den pågældende art. Det er naturligvis umuligt for de almindelige eller halvalmindelige arter at vurdere hvert enkelt fund, men det har heller ikke større betydning. For de sjældne og lokale arter bør det vurderes i hvilket omfang, enkeltfund repræsenterer en population og hvis ikke, så udelades enkeltfundet.
Arealberegning:For at vurdere ændringer i udbredelsesareal og forekomstareal, er der set på ændringer mellem perioderne 1900-1989 (før ADD) og 1990-1993 (ADD periode), idet datamængderne i disse to perioder anses for sammenlignelige. Ændringer er principielt ekstrapoleret til perioden 1994-2001 ('sidste 10 år'). Dernæst er nyere viden, hvis den findes, brugt til op- eller nedjustering af ændringen i den sidste tiårsperiode.

I de tilfælde hvor det er påkrævet at angive en størrelse af udbredelsesareal og forekomstareal, indtegnes UTM kvadrater med lokaliteter på et 10 km UTM-kort.

Udbredelsesarealet beregnes ved hjælp af ”Det levende Danmarkskort” på CD. Centrum af de marginale UTM kvadrater forbindes, og det optegnede areal i hele kvadratkilometer beregnes.

Forekomstarealet beregnes som arealet af de 10 km UTM kvadrater, der rummer lokaliteterne dvs. antal kvadrater x 100 km2. Hvis en lokalitet ligger på grænsen mellem to eller flere kvadrater, tæller den kun for en. Forekomstarealet fås ved at sammentælle antallet af UTM kvadrater. For arter med en meget begrænset forekomst, skønnes et reelt forekomstareal, da dette ellers kan blive større end udbredelsesarealet.
Totaludbredelse:
Litteraturliste:Publicerede kilder:

Ehmsen, E. 1996. Sørgekåbeinvasionen 1995. - Lepidoptera n.s. 7:1-14.

Karsholt, O. 1999: Dagsommerfugleslægten Leptidea Billberg i Danmark. - Lepidoptera n.s., 7: 237-249.

Knudsen, K. (red.) 1987-1998: Fund af storsommerfugle i Danmark. - Årligt tillæg til Lepidoptera.

Madsen, A. (red.) 1999-2001: Fund af storsommerfugle i Danmark. - Årligt tillæg til Lepidoptera.

Madsen, A. 1999: Sort ildfugl Lycaena tityrus Poda yngler igen i Danmark. - Lepidoptera n.s. 7:205-206.

Nielsen, O.F. 1999: Myrmecofili hos de ægte blåfugle i Danmark [Lycaenidae]. - Lepidoptera 7: 208-223.

Kristensen, T.N., 2003: Violet perlemorsommerfugl, Boloria dia L. fundet i Danmark. - Lepidoptera 8:189-197.

Stadel Nielsen, P. & Bittcher, J. 1992: Sortplettet blåfugl. - Lepidoptera n.s. 6:57-63

Stadel Nielsen, P. & Bittcher, J. 2002: Overvågning af sortplettet blåfugl Maculinea arion L. - Lepidoptera, n.s. 8:117-130

Stoltze, M. 1996: Danske dagsommerfugle. - Gyldendal, København.

Upublicerede kilder:

Breinholt, S., 2002: L. reali i Almindingen. - Upubl. specialerapport.

Nielsen, P. 1999: Handlingsplan for hedepletvinge (Euphydryas aurinia) i Danmark. - Upubl. rapport.

Rostgaard, P. u. år: The ecology and conservation of the Oberthür's grizzled skipper butterfly, Pyrgus armoricanus (Lepidoptera: Hesperiidae), in Denmark. III. Host selection and the effect of habitat management. - Upubl.

Stoltze, M. 1994: An Annotated Atlas of the Danish Butterflies. - Upubliceret PhD. rapport. Københavns Universitet.

Terndrup, U. 1995: Projekt Coenonympha arcania (Perlemorsrandøje) 1995. - Upubl. rapport.