Apion vorax Herbst, 1797

Stamdata
Artsgruppe:Spidsmussnudebiller
Internationalt navn:Apion vorax Herbst, 1797
Dansk navn:
International kategori:
Rødliste 1997: R
National kategori:VU
Kriterier:B2ab(ii)
Levesteder:As, Ok, Sb
Negative påvirkninger:1.1.1,1.1.7,1.4.2
Bemærkninger til
negative påvirkninger:
Bestandsstørrelse:
Bemærkninger til
bestandsstørrelsen:
Generationstid:


Kriteriedokumentation
National status:Apion vorax er knyttet til arter af vikke, hvor larven udvikler sig i blomsterne. Den nyklækkede bille forlader straks foderplanten og søger til træer eller anden vegetation. Arten forekommer langs veje, stier og i skovbryn.

Det er en sjælden art.
Bestandsudvikling:Apion vorax har altid været sjælden, men funddata viser voksende sjældenhed og lange perioder uden fund. Fra 1960 er arten fundet på ti lokaliteter i sydlige, vestlige, østlige og nordøstlige Jylland samt Syd- og Nordøstsjælland.
Udbredelsesareal:
Forekomstareal:1000 km2
Totaludbredelse:Apion vorax er udbredt fra Sibirien til Europa og Nordafrika.
Rødlistevurdering:Forekomstarealet er mindre end 2.000 km2 (kriterium B2). Der kendes 10 recente lokaliteter (underkriterium a), og der er konstateret væsentlig tilbagegang i artens forekomstareal (underkriterium b ii).

Apion vorax vurderes derfor sårbar, VU, efter kriterierne B2ab(ii).
Bemærkninger til nomenklatur:
Litteratur:Gønget 1997, Hansen 1964, Hansen 1996.
Rødlistevurderet af:Hans Gønget
Godkendt af bedømmer:2004
Tekstændringer:2004
Kvaltetsikret af:Peter Wind